Βρήκε αδήλωτα έξοδα και δωρεάν διαφημίσεις σε υποψήφιους Ευρωβουλευτές ο Οδυσσέας

Αδήλωτα έξοδα και δωρεάν διαφημίσεις, σε υποψήφιους Ευρωβουλευτές εντοπίζει στην ειδική έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία, που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Στα συμπεράσματά της αναφέρει πως οι 72 υποψήφιοι που έλαβαν μέρος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019, υπέβαλαν την έκθεση εκλογικών εξόδων τους, συνοδευόμενη με ένορκο δήλωση και τη δημοσίευσαν εντός των καθορισμένων από τη νομοθεσία χρονικών πλαισίων.

Από έλεγχο που διενεργήθηκε στα αποδεικτικά στοιχεία που είχαν επισυνάψει οι υποψήφιοι μαζί με τις εκθέσεις εκλογικών εξόδων, «εντοπίσαμε περιπτώσεις», όπως ανφέρεται, «όπου υποψήφιοι καταχώρισαν στην παράγραφο 5 διαφημιστικά έξοδα, που αφορούσαν σε εκτυπώσεις και σε διαφημίσεις σε διαδικτυακές σελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, δεν φαίνεται να περιλαμβάνονται στα διαφημιστικά έξοδα που πρέπει να καταχωρίζονται στην παράγραφο 5».

Τα συμπεράσματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας:

Δαπάνες για διαφημιστικούς σκοπούς

Όπως αναφέρεται:

α.      Από τους 72 υποψήφιους που κατέθεσαν έκθεση εκλογικών εξόδων, οι 18 περιέλαβαν έξοδα στην παράγραφο 5 που αφορούν (α) διαφημίσεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς οργανισμούς και (β) διαφημίσεις σε εφημερίδες, περιοδικά και διαφημιστικές πινακίδες.

Από επισκόπηση των μη ελεγμένων συγκεντρωτικών καταστάσεων, που απέστειλαν οι φορείς που παρείχαν διαφημιστικές υπηρεσίες στους υποψήφιους, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, διαπιστώσαμε ότι έξι (6) υποψήφιοι που διενέργησαν δαπάνες συνολικού ύψους €4.504 σε επτά (7) φορείς, δεν δήλωσαν τις δαπάνες αυτές.

Ο κ. Ιακώβου σε επιστολή του, ημερ. 7.7.2021, προς τον Έφορο, ανέφερε πως οι εν λόγω υπηρεσίες πληρώθηκαν εν αγνοία του από υποστηρικτή της υποψηφιότητάς του και ο ίδιος έλαβε γνώση για τη συγκεκριμένη πληρωμή μόνο μετά τη λήψη της επιστολής από τον Έφορο, γεγονός που δεν μπορεί να ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας.

Το τιμολόγιο για τη διαφημιστική δαπάνη του κ. Δημητρίου στην Εφημερίδα Φιλελεύθερος εκδόθηκε στο όνομα ιδιωτικής εταιρείας, η οποία προχώρησε και στην πληρωμή της δαπάνης αυτής. Ο κ. Δημητρίου σε επιστολή του, ημερ. 7.7.2021, προς τον Έφορο, ανέφερε πως ο ίδιος ουδέποτε ζήτησε ή πλήρωσε για διαφημιστικές υπηρεσίες από τον πιο πάνω διαφημιστικό φορέα, γεγονός που δεν μπορεί να ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας.

Ο κ. Λακκοτρύπης σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον Έφορο, ημερ. 3.9.2021, αναφέρει ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριέλαβε στην έκθεση εκλογικών εξόδων το ποσό των €298 που καταβλήθηκε από πρόσωπο του επιτελείου του, για σκοπούς διαφήμισης της υποψηφιότητάς του στην τοπική εφημερίδα «Ο Ταχυδρόμος της Πάφου». Υπέβαλε επίσης νέα Έκθεση, με την παράκληση όπως αυτή αντικαταστήσει την αρχική και εξέφρασε την πρόθεση να την επαναδημοσιεύσει.

Ο κ. Βασιλειάδης σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον Έφορο, ημερ. 20.9.2021, αναφέρει πως οι εν λόγω υπηρεσίες πληρώθηκαν εν αγνοία του από υποστηρικτή της υποψηφιότητάς του και ο ίδιος έλαβε γνώση για τη συγκεκριμένη πληρωμή μόνο μετά τη λήψη της επιστολής από τον Έφορο, γεγονός που δεν μπορεί να ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας.

Σημειώνουμε σχετικά με τα πιο πάνω, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του περί Εκλογής των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, οι οποίες εφαρμόζονται κατ΄αναλογία, η πληρωμή εξόδων για προεκλογική εκστρατεία υποψήφιου από τρίτα πρόσωπα είναι παράνομη.

β.      Από επισκόπηση των υποστηρικτικών που υπέβαλε ο υποψήφιος κ. Παναγιώτης Σεντώνας μαζί με την έκθεση εκλογικών εξόδων του, έχει διαπιστωθεί ότι έλαβε δωρεάν διαφημιστικές υπηρεσίες αξίας €28.670 από τον διαφημιστικό φορέα Superad. Ο κ. Σεντώνας κατέγραψε τις πιο πάνω υπηρεσίες σε παράρτημα που επισύναψε στην έκθεση εκλογικών εξόδων, το οποίο έφερε τίτλο «Εισπράξεις», επισυνάπτοντας παράλληλα κατάσταση από την εταιρεία, στην οποία αναγράφονταν οι εν λόγω υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές δεν περιλήφθηκαν και στο μέρος της έκθεσης που αφορά στα έξοδα. Ο κ. Σεντώνας σε επιστολή, ημερ. 26.7.2021, προς τον Έφορο, ανέφερε πως η επισύναψη της απόδειξης στην έκθεση που υπέβαλε για τις πιο πάνω υπηρεσίες, υποδηλώνει τη μεταχείριση των εν λόγω υπηρεσιών και ως εξόδου.

γ.       Κατά τον έλεγχο των εξόδων που δηλώθηκαν από τους υποψήφιους στην παράγραφο 5 της έκθεσης, έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις, όπου υποψήφιοι καταχώρισαν στην παράγραφο 5 έξοδα διαφημίσεων, όπως έξοδα που αφορούν σε εκτυπώσεις και σε διαφημίσεις σε διαδικτυακές σελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στα διαφημιστικά έξοδα που πρέπει να καταχωρίζονται στην παράγραφο 5, τουλάχιστον μέχρι εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας.

Υπέρβαση επιτρεπόμενων δαπανών

Από τον έλεγχο των εξόδων που δήλωσαν οι υποψήφιοι στην παράγραφο 5 της έκθεσης εκλογικών εξόδων που υπέβαλαν, καθώς και από τις καταστάσεις που απέστειλαν οι φορείς που παρείχαν διαφημιστικές υπηρεσίες στους υποψήφιους, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας ότι υπάρχει υπέρβαση του ορίου των επιτρεπόμενων εκλογικών δαπανών από κάποιο υποψήφιο.

Πληρωμές πέραν των 100 ευρώ

Η υποχρέωση για επισύναψη στην έκθεση εκλογικών εξόδων, παραστατικών που να υποστηρίζουν τη δαπάνη (τιμολόγια ή/και αποδείξεις) και την πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού για ποσά πάνω από €100 (αντίγραφο τραπεζικού εμβάσματος ή επιταγής) δεν καθορίζεται με σαφήνεια στη νομοθεσία. Ως αποτέλεσμα του πιο πάνω, δεν είμαστε σε θέση να εκφέρουμε άποψη σχετικά με το αν όλες οι πληρωμές πέραν των εκατό ευρώ (€100) διενεργήθηκαν από τους υποψήφιους ή τους εκλογικούς τους αντιπροσώπους μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή επιταγής, όπως προνοείται στο άρθρο 46(1) του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου.

    Γενικές παρατηρήσεις και συστάσεις

•     Κατά την επισκόπηση των εκθέσεων εκλογικών εξόδων  των υποψήφιων, παρατηρήσαμε διάφορες αδυναμίες και παραλείψεις, που αφορούν στη μη κατάλληλη/ορθή και ομοιόμορφη συμπλήρωσή τους από όλους τους υποψήφιους.

•    Σημαντικές αδυναμίες έχουν εντοπιστεί στο νομοθετικό πλαίσιο που περιορίζουν τους σκοπούς που επιδιώκονται, όπως το ότι ενδεχομένως να γίνονται, παράνομα, πληρωμές για λογαριασμό των υποψήφιων από τρίτους ή/και από πολιτικά κόμματα, χωρίς οι υποψήφιοι να έχουν την υποχρέωση να τις δηλώσουν, σύμφωνα με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα.

•  Η απουσία πρόνοιας στην υφιστάμενη νομοθεσία για υποχρεωτική υποβολή των σχετικών παραστατικών από τους υποψήφιους μαζί με την έκθεση εκλογικών εξόδων, περιόρισε τον έλεγχό μας στα όσα δήλωσαν οι υποψήφιοι και τις συγκεντρωτικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν από  φορείς που παρείχαν διαφημιστικές υπηρεσίες.

Εισηγούμαστε:

•             Ο Έφορος να προωθήσει, το συντομότερο δυνατόν, στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο που θα αποσκοπεί στην αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό των σχετικών νομοθεσιών, ώστε αυτές να καταστούν σαφείς και να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή τους. Όσον αφορά στην αναφορά στη νομοθεσία στην παράγραφο 5 της έκθεση  εκλογικών εξόδων, αυτή θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να περιλαμβάνει και τον χειρισμό των διαφημιστικών εξόδων που γίνονται σε ηλεκτρονικά μέσα και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αυτά μπορούν να ελεγχθούν.

• Μέσω αλλαγής της νομοθεσίας, να θεσμοθετηθεί όπως:

-Οι εκθέσεις εκλογικών εξόδων των υποψήφιων να συνοδεύονται με τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία και να περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας με τον υποψήφιο ή τον εκλογικό αντιπρόσωπο.

-Οι φορείς που προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες στους υποψήφιους να υποβάλλουν, πέραν των συγκεντρωτικών και αναλυτικές καταστάσεις για τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε κάθε υποψήφιο ή για λογαριασμό του.

-Ο Έφορος να εκδίδει οδηγίες για καθοδήγηση των υποψήφιων, σχετικά με την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και την ορθή συμπλήρωση της έκθεση  εκλογικών εξόδων.

Δείτε εδώ ολόκληρη την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Related Articles

Back to top button